KRS

KRS Stowarzyszenia Zielona Akcja

KRS Stowarzyszenia Zielona Akcja

Stowarzyszenie Zielona Akcja działa w obszarze ekologi oraz turystyki.
Stowarzyszenia Zielona Akcja ma na celu przybliżać wartość znaczenia przyrody w życiu człowieka oraz ukazaniu regionu radomskiego od strony atrakcyjności.

Dane podmiotu

Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE
Numer REGON/NIP REGON: 384686540, NIP: 9482620354
Nazwa STOWARZYSZENIE "ZIELONA AKCJA"

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Ochrona środowiska,
 2. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 3. Promocja regionu,
 4. Działalność na rzecz rozwoju projektu szlaku przyrodniczo-kulturowego „Doliną Rzeki Mlecznej - Na Szlaku Starego Radomia”,
 5. Ratowanie i dbanie o miejsca pamięci historycznej i kulturowej,
 6. Rozwój Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawa,
 7. Budowanie otwartej, tolerancyjnej, obywatelskiej społeczności zgodnie z zasadami Unii Europejskiej,
 8. Działalność na rzecz integracji, reintegracji osób wykluczonych społecznie - praca na rzecz bezdomnych, walka z psychiatryzacją, farmakologizacją i stygmatyzacją osób z chorobami psychicznymi, podejmowanie działań w środowisku osadzonych na rzecz ich reintegracji i resocjalizacji,
 9. Podejmowanie działań w obronie i na rzecz zieleni miejskiej, rozwój zielonego, ekologicznego i przyjaznego miasta,
 10. Działalność na rzecz planów zagospodarowania przestrzennego,
 11. Podejmowanie działalności na rzecz wzrostu świadomości społecznej i prawnej obywateli,
 12. Aktywizowanie mieszkańców, budowanie lokalnych rad osiedlowych, wyławianie i wspieranie lokalnych liderów,
 13. Monitorowanie jakości drzewostanu w Radomiu, oraz serwisu drzewa.radom.pl,
 14. Budowanie przyjaznego miasta dla seniorów, lobbowanie na rzecz przyjaznych rozwiązań w architekturze dla mieszkańców w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych,
 15. Promowanie projektów partycypacyjnych,
 16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 17. Działalność na rzecz zwiększenia udziału młodych ludzi w życiu publicznym,
 18. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 19. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 20. Edukacja i ponoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 21. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 22. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 23. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.
 24. Działalność artystyczna, organizowanie wystaw, warsztatów, plenerów, koncertów.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podejmowanie działań w celu ochrony środowiska korzystając ze wszystkich środków przewidzianych prawem,
 2. Promowanie projektu „Doliną Rzeki Mlecznej - Na Szlaku Starego Radomia” jako produktu turystycznego,
 3. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich zmierzających do wzrostu zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz rozwoju aktywności lokalnej, świadomości obywatelskiej, kulturalnej i gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Organizowanie ogrodów sąsiedzkich, warsztatów edukacyjnych, podejmowanie działań na rzecz zieleni miejskiej,
 5. Monitorowanie działań władz związanych z rozwojem miasta oraz proponowanie zmian legislacyjnych, mających na celu udoskonalenie istniejących oraz wprowadzanych ram prawnych,
 6. Wdrażanie systemów informatycznych i gromadzenia danych i ich cyfryzacja,
 7. Podejmowanie działań prowadzących do reintegracji osób środowiska z deficytami społecznymi oraz zagrożonych wykluczeniem (w tym wspomaganie osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym),
 8. Aktywizację społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego,
 9. Organizowanie różnych form działalności turystycznej, sportowej i kulturalnej, a także form rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 10. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, konkursów, seminariów, warsztatów, imprez masowych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia,
 11. Uczestniczenie w programach pomocowych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych umożliwiających pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów Stowarzyszenia,
 12. Współpracę z władzami samorządowymi gminy, powiatu, województwa, władzami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami, których działalność wiąże się z celami Stowarzyszenia,
 13. Wydawanie książek, czasopism, broszur i materiałów informacyjnych związanych z celami Stowarzyszenia,
 14. Tworzenie kół regionalnych stowarzyszenia, zawieranie partnerstw w celu realizacji celów statutowych
 15. Promowanie i wdrażanie systemów energii odnawialnej (fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, solarne systemy cieplne),
 16. Organizowanie imprez i zbiórek o charakterze charytatywnym jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych,
 17. Działalność artystyczna, organizowanie wystaw, warsztatów, plenerów, koncertów, sprzedaż i dystrybucja produktów rękodzielniczych i artystycznych
 18. Działania na rzecz rozwoju turystyki, tworzenie produktów turystycznych,
 19. Udział w targach, giełdach, wystawach, konkursach,
 20. Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, konkursów,
 21. Prowadzenie punktów informacyjnych i klubów dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz reprezentuje osoby niepełnosprawne w urzędach i sądach,
 22. Występowanie jako strona w obronie pokrzywdzonych oraz dysfunkcyjnych osób.
 23. Eksploracja miejska, dokumentowanie w formie cyfrowej stanu obiektów wyłączonych z użytku.

§7

 1. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 3. Przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa Zarząd w drodze uchwały.
 4. W przypadku podjęcia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej – co dopuszcza niniejszy statut – działalność gospodarcza będzie jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej, której celem nadrzędnym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 5. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§9

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.

§10

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
  2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
  3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków,
  4. korzystania z wewnętrznego systemu powiadomień (zebrania, uchwały, zawiadomienia o zebraniu walnym są realizowane za pośrednictwem tego serwisu),
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§11

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

§12

 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

§13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok,
  4. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c i d, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w niniejszym ustępie.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY STOWARZYSZENIA

§14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§15

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), z zastrzeżeniem § 18 ust. 7.

§16

 1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji z powodu ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 2. Członek władz Stowarzyszenia może zostać zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu tych władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.
 3. Dopuszcza się zdalny udział osób w walnym zebraniu członków za pośrednictwem programów do komunikacji zdalnej.

§18

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, za pośrednictwem wewnętrznego systemu komunikacji.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 20 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 4 pkt b i c.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas Przewodniczący zamyka Walne Zebranie i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 20 minut od zamknięcia zebrania. Tak zwołane Walne Zebranie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
 8. Dopuszcza się obwieszczenia uchwały na zasadzie per facta concludentia (jeżeli nie ma sprzeciwu w przeciągu 30 dni, uchwała staje się prawem obowiązującym).
  1. Projekt uchwały obwieszcza się za pośrednictwem wewnętrznego systemu powiadomień na 30 dni przed jego ustanowieniem.
  2. Sprzeciw można zgłaszać przez 30 dni za pośrednictwem wewnętrznego systemu komunikacji, w momencie pojawienia się sprzeciwu, stanowione prawo przedkładane jest walnemu zebraniu i poddawane procedowaniu w trybie normalnym.
  3. Przygotowanie projektu uchwały należą do kompetencji zarządu łącznie z komisją rewizyjną, które przygotowują i obwieszczają wspólnie.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. inne, wynikające z niniejszego statutu.

ZARZĄD
§20

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z co najmniej 2 członków, w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa.
 3. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
 5. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 6. Członek zarządu nie może łączyć funkcji z czynna aktywnością polityczną (ni może być czynnym członkiem partii politycznej).

§21

Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia.
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego oraz w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.
 7. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 8. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 10. Rozbudowa struktur stowarzyszenia poprzez zatwierdzanie powołanych kół regionalnych.

KOMISJA REWIZYJNA
§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 2 członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją.
 4. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
 6. Komisja rewizyjna zatwierdza uchwały zarządu w sprawach wykluczania członków stowarzyszenia.

§23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz na kwartał, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Występowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 4. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 5. Opracowywanie i uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.
 6. Komisja rewizyjna zatwierdza uchwały zarządu w sprawach wykluczania członków stowarzyszenia.
 7. Komisja Rewizyjna rozstrzyga również sprawy sporne wewnątrz stowarzyszenia, przy czym do sądu koleżeńskiego przy udziale zewnętrznego obserwatora

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§24

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą ze:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn i spadków,
  3. subwencji i dotacji osób prawnych,
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  5. dochodów z własnej działalności,
  6. dochodów z działalności odpłatnej,
  7. dochodów z działalności gospodarczej.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 5. Osobną uchwałą walnego powołane zostanie fundusz świadczeń wzajemnych.
 6. Stowarzyszenie założy osobny rachunek bankowy na który to będzie odprowadzona część składki członkowskiej.
 7. Dochodem funduszu będzie część dochodu z działalności stowarzyszenia.
 8. Zarząd sporządzi regulamin funduszu, a walne zebranie uf regulamin zatwierdzi większością 2/3 głosów.

§25

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym również oświadczeń majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie i w porozumieniu, z tym, że jednym z nich winien być Prezes lub Zastępca Prezesa.

ROZDZIAŁ VI. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§26

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  • 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
  • 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
  • 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych
  • 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
  • 01.21.Z Uprawa winogron
  • 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
  • 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
  • 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
  • 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
  • 01.30.Z Rozmnażanie roślin
  • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
  • 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
  • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
  • 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
  • 10.52.Z Produkcja lodów
  • 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
  • 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
  • 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
  • 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
  • 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
  • 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
  • 18.11.Z Drukowanie gazet
  • 18.12.Z Pozostałe drukowanie
  • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
  • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  • 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
  • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
  • 58.11.Z Wydawanie książek
  • 58.13.Z Wydawanie gazet
  • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  • 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  • 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
  • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
  • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
  • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
  • 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  • 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatora.