działanie

Doliną Rzeki Mlecznej, na szlaku Starego Radomia

Realizacją projektu, spełniliśmy marzenia przyrodników regionu o powstaniu Szlaku Doliną Rzeki Mlecznej, na Szlaku Starego Radomia, który wyróżnia się cennymi stanowiskami przyrodniczymi głównego cieku Radomia (rzeki Mlecznej), które zostały umieszczone w aplikacji oraz folderach. Szlak został wytyczony wzdłuż punktów o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych, który został wytyczony od ul. Rybnej do doliny Kosówki (OCHK). Miasto przystąpiło do rewitalizacji parku Kulturowego Stary Radom, gdzie zostaliśmy zaproszeni jako strona społeczna do konsultacji projektu rewitalizacji. Dzięki podjętym działaniom takich jak:

  • Przeprowadzenie 10 spacerów edukacyjnych w raz z przewodnikiem dla młodzieży oraz mieszkańców miasta Radomia i okolic
  • Powstaniu 10 minutowego filmu edukacyjno-przyrodniczego promujący szlak
  • Wydaniu 400 sztuk folderu promującego szlak zawierający specjalne oznaczenia (kody QR), które po zeskanowaniu np. telefonem przekierowują na przygotowany e-serwis gdzie można uzyskać dodatkowe informacje
  • Przygotowaniu jednego e-serwisu zawierający punkty cenne przyrodniczo, turystycznie, kulturowo, historycznie, który również umożliwia dodawanie własnych punktów przez użytkowników

Wzrosła świadomość o walorach środowiska lokalnego, powstał nowy produkt turystyki krajoznawczej tj. szlak Doliną Rzeki Mlecznej na Szlaku Starego Radomia. Dzięki folderom, materiałowi filmowemu oraz e-serwisowi powstała baza edukacyjna dla młodzieży z regionu radomskiego. Dodatkowym walorem e-serwisu jest zaangażowanie młodzieży w interaktywną edukację. Trwałym rezultatem jest powstanie przestrzeni do realizacji spacerów edukacyjnych dla młodzieży i mieszkańców regionu radomskiego oraz poprawianie wiedzy mieszkańców o historii Radomia.

Broszura opisująca szlak